Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO
www.spadloparekilo.pl

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Sklep internetowy, działający pod adresem www.spadloparekilo.pl, prowadzony jest przez:

Fit&Gym Dawid Spadło
ul. Piaskowa 25, 27-200 Starachowice
NIP 6642085863
Studio Treningu personalnego
ul. Wojska Polskiego 11, 27-200 Starachowice
tel. +48 696-005-269
e-mail: kontakt@fitandgymstarachowice.pl

 1. ZASADY DOKONYWANIA ZAKUPÓW

2.1. Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia na stronie www.spadloparekilo.pl, wybór formy płatności i przesłanie zamówienia.

2.2. Potwierdzeniem prawidłowego złożenia zamówienia i zawarcia umowy sprzedaży jest nadanie przez system sklepu numeru zamówienia, który zostanie wyświetlony na stronie sklepu.

2.3. Składając zamówienie, Zamawiający oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu sklepu.

2.4. Firma fit&gym zastrzega sobie prawo odrzucenia błędnie lub częściowo wypełnionych formularzy zamówienia, w szczególności gdy podany adres email lub numer telefonu nie pozwoli na skuteczny kontakt z Zamawiającym.

2.5. Ceny podawane w sklepie internetowym są cenami wyrażonymi w złotych polskich (PLN) i zawierają podatek VAT.

2.6. Firma fit&gym prowadząca sklep internetowy, wystawia dokument sprzedaży, którym jest paragon lub faktura VAT. Koszty dostawy zostaną uwzględnione w cenach towarów proporcjonalnie do ich wartości.

2.7. W celu ułatwienia i usprawnienia procesu kupowania za pośrednictwem witryny www.spadloparekilo.pl, pomiędzy klientem a sklepem prowadzona jest korespondencja e-mailowa. W jej ramach kupujący będzie otrzymywał na podany adres mailowy wiadomości dotyczące zamawianych przez niego produktów, wybranego sposób płatności i dostawy, danych odbiorcy, numeru zamówienia.

2.8. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie lub u dostawców sklepu. W przypadku niedostępności towarów objętych zamówieniem Zamawiający jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia).

 1. WARUNKI PŁATNOŚCI I DOSTAWY TOWARÓW

3.1. Zamawiający może wybrać następujące formy dostawy zamówionego towaru:

 1. dostawa za pośrednictwem firmy kurierskiej na wskazany adres,
 2. dostawa do wybranego punktu odbioru – paczkomatu,
 3. odbiór osobisty w siedzibie firmy

3.2. Firma fit&gym będzie dążyła do rozpatrzenia złożonego zamówienia najpóźniej w terminie 48 godzin roboczych od momentu złożenia przez Zamawiającego zamówienia przez wypełnienie i wysłanie formularza zamówienia dostępnego na stronie internetowej.

3.3. Za zamówione towary Kupujący płaci:

 1. a) przelewem na konto sklepu  – nr konta ……………………………………………..
 2. b) za pomocą szybkich płatności online realizowanych przez tPay.com,
 3. c) gotówką lub kartą pracownikowi firmy kurierskiej, przy odbiorze przesyłki,
 4. d) gotówką w siedzibie fit&gym.

3.4. Gdy płatność następuje przelewem lub płatnością online, towar zostaje wysłany do Zamawiającego, gdy na rachunek fit&gym wpłyną odpowiednie środki. Zamówione produkty są rezerwowane na okres 3 dni roboczych. Zamówienie zostanie anulowane, jeśli w tym czasie Kupujący nie dokona wpłaty.

3.5. Odpowiedzialność za uszkodzenia towaru od momentu przekazania spoczywa na przewoźniku. Warunkiem rozpatrzenia ewentualnej reklamacji względem przewoźnika jest spisanie w obecności pracownika przewoźnika „Protokołu Reklamacji”

3.6. Jeżeli dostarczona przesyłka jest uszkodzona, Zamawiający ma prawo jej nie przyjmować, o czym powinien niezwłocznie powiadomić sprzedającego telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

3.7. Koszt dostawy został określony w tabeli kosztów.

3.8. Zamówienie zostanie anulowane gdy:

 1. w terminie 7 dni od dokonania zakupu nie zostanie uiszczony przelew w należytej wysokości lub
 2. przesyłka nie zostanie odebrana od kuriera lub
 3. zamówiony towar nie zostanie odebrany w siedzibie fit&gym w terminie 7 dni od dokonania zakupu.
 1. REKLAMACJE I GWARANCJE

4.1. Jeżeli Zamawiający stwierdzi wadę ukrytą, bądź uszkodzenie towaru, powinien skontaktować się niezwłocznie w celu ustalenia dalszego toku postępowania. Podstawę do reklamacji stanowi dowód zakupu Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.

4.2. Reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez sklep przesyłki z reklamowanym produktem.

4.3. W przypadku uzasadnionej reklamacji, towar uszkodzony zostanie naprawiony lub wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania towaru), sklep zwróci nabywcy równowartość ceny produktu lub zaoferuje mu inne, dostępne w sklepie towary do wyboru. Reklamacja powinna zawierać opis wady towaru.

4.4. Koszty, związane z odesłaniem towaru reklamowanego, sklep zwraca po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji.

4.5. Kupujący będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: http://www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

 1. ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

5.1. W ciągu 14 dni od otrzymania nabytej rzeczy Kupujący może odstąpić od umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. W takim przypadku Sprzedający zwróci wszystkie otrzymane od Kupującego płatności. Aby odstąpić od zawartej umowy, należy złożyć Sprzedającemu stosowne oświadczenie woli, pisząc na adres e-mail: kontakt@fitandgymstarachowice.pl. Kupujący może skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy, podanego poniżej. Przesyłkę należy nadać na adres siedziby firmy.

5.2. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy (oświadczenie to należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy):

[adres sprzedającego]

Ja [imię, nazwisko kupującego] niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy: [nazwy kupionych przedmiotów]

Data zawarcia umowy to [data], data odbioru przedmiotów [data] .

Imię i nazwisko: [imię i nazwisko kupującego]

Adres: [adres kupującego]

Data: [data odstąpienia od umowy]

Podpis: [tylko jeżeli formularz jest wysyłany w wersji papierowej]

5.3. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca nie ponosi kosztu odesłania Towaru. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Kupującemu (konsumentowi) w odniesieniu do umów:

– w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu;

– w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

5.4. Sprzedający zobowiązuje się dostarczyć rzecz bez wad, z wyłączeniem wad wskazanych w ofercie sprzedaży.

 1. PRZETWARZANIE DANYCH

6.1. Administratorem danych wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych jest: fit&gym Studio Treningu Personalnego Dawid Spadło
ul. Wojska Polskiego 11, Galeria „Na Skarpie”, 27-200 Starachowice

NIP 6641118787

6.2. Przetwarzanie Państwa danych jest realizowane przez Administratora i wynika z zakresu prowadzonej działalności gospodarczej. Cele przetwarzania danych to: cel informacyjny oraz obsługa transakcji sprzedaży.

6.3. Celem zbierania danych jest wykonanie niezbędnych czynności dla prawidłowej realizacji warunków umowy o charakterze handlowo-usługowym, w tym podjęcie działań przed zawarciem umowy, przyjęciem zamówienia, na żądanie osoby której dane dotyczą.

6.4. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. Prezes Urzędu ochrony danych osobowych).

6.5. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji wszystkich celów w ramach wykonania umowy. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwa realizacja celu tj . wykonanie umowy, przyjęcie zamówienia udzielenie informacji.

6.6. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa, pracownicy firmy oraz podmioty zapewniające obsługę księgową teleinformatyczną, organizacyjną i techniczną firmy.

6.7. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.

6.8. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

6.9. Dane osobowe będą przechowywane przez okres określony przepisami prawa dla poszczególnych kategorii danych.

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

7.1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.

7.2. Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.

7.3. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy.